در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدناما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت . 2ـ تعبیر خواب غرق شدن اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما براینجات آنها میشتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک میکنی تعبیر خواب غرق شدند تا به مقام درخوریدست یابد . 3ـ اگر زنیخواب ببیند شوهرش در آبها غرق میشود ، تعبیر خواب غرق شدنعلامت آن است که از مرگ کس یعزادار خواهد شد .

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

نلی بیتون مى‏گوید:
تعبیر خواب غرق شدناگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونی خود به تعبیر خواب غرق شدنشهرت و ثروت دست خواهید یافت .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای تعبیر خواب غرق شدن نجات آنها می شتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک می کنید تا به مقام درخوری دست یابد .
3ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، تعبیر خواب غرق شدنعلامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب غرق شدناگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند آب او را فرو برد و باز تعبیر خواب غرق شدناو را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدنحضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
اول: مال بسیار.
دوم: بخت واقبال درکارها.
تعبیر خواب غرق شدن سوم: صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
چهارم: منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن