در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحهبدان که سلاح به تازی آلت جنگ است و آن دلیل بر قوت و بزرگی و دولت کند. محمدبن سیرین گوید: اگر دید سلاح پوشیده داشت و در میان بیگانه بود، دلیل است جمعی زنان زبان تعرض بر وی دراز کنند، لکن به وی مکروهی نتوانند رسانید.تعبیر خواب اسلحه اگر آن گروه آشنا بودند، دلیل که از دشمنان مکروهی برسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی خود را با تعبیر خواب اسلحهسلاح در میان قومی مجهول بیند و آن گروه پیران باشند، دلیل بر دوستان و آشنایان او کند.

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت , تعبیر خواب اسلحه سرد

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحهاگر بیند آن آلتهائی که بدان جنگ کنند ضایع شد، دلیل بر نقصان بزرگی او بود.تعبیر خواب اسلحه اگر بیند که با کسی جنگ و نبرد می کرد و او را به تیر بزدند و زخمش نمودند،تعبیر خواب اسلحه دلیل که کسانی با وی جنگ و خصومت کنند.

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت , تعبیر خواب اسلحه سرد

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

لیلا برایت مى‏گوید:
تعبیر خواب اسلحهدیدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب، بیانگر آن است دایما سعى دارید به تعبیر خواب اسلحهدیگران دستور دهید. تیراندازى با تفنگ در خواب، تعبیر خواب اسلحهنشانه‏ى آن است که موضوعى موجب عصبانیت شما مى‏گردد.

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت , تعبیر خواب اسلحه سرد

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه  چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می دهید که در سختی ها می توانستیدتعبیر خواب اسلحه بر او متکی باشید و اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می کنید که حامی شما خواهد بود.تعبیر خواب اسلحه برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و تعبیر خواب اسلحهشوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند.

تعبیر خواب اسلحه